Zagadnienia serwisowe

Dowiedz się co robić w przypadku awarii urządzenia fiskalnego. Co obejmuje gwarancja i jak ją przedłużyć? Jaka jest procedura postępowania w przypadku awarii?

Informacje serwisowe

Postępowanie w przypadku awarii

Weryfikacja wady sprzętu

Zanim zgłosisz awarię do Serwisu, prosimy o zweryfikowanie usterki zgodnie z poniższą procedurą.

Zalecana weryfikacja wady sprzętu:

 1. Potwierdzić powtarzalność usterki (usterka powtarza się regularnie lub nieregularnie)
 2. Zweryfikować na podstawie informacji zawartych w instrukcji obsługi klasyfikację usterki, która może być związana z programem sprzedażowym lub z awarią urządzenia fiskalnego.
 3. W przypadku niemożności samodzielnego usunięcia usterki, należy zlecić weryfikację awarii Autoryzowanemu Partnerowi Serwisowemu lub producentowi oprogramowania (jeśli problem dotyczy oprogramowania).

Zasady udzielania gwarancji

Informacje podstawowe

Sprzedawca zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie kasy, na którą wydano kartę gwarancyjną.

Gwarancja obejmuje tylko istotne wady ukryte części, powstałe z przyczyn tkwiących w tych częściach.

Sprzedawca zapewnia bezpłatne usuwanie ewentualnych wad uniemożliwiających eksploatację kasy zgodnie z przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi, a ujawnionych w okresie objętym gwarancją.

Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty zakupu Kasy przez Nabywcę.

Nabywca może realizować uprawnienia wynikające z gwarancji wyłącznie w autoryzowanym przez Producenta Kasy Punkcie Serwisowym. Naprawy mogą być realizowane tylko przez osoby posiadające, wydaną przez producenta kasy - firmę POSNET POLSKA S.A. legitymację, upoważniającą do świadczenia usług serwisowych.

Aktualnie obowiązujące Warunki Gwarancji znajdują się Karcie Gwarancyjnej dołączonej do urządzenia fiskalnego

Naprawy gwarancyjne

Sprzedawca zapewnia 14 dniowy termin naprawy gwarancyjnej kasy.

W przypadku wystąpienia usterki nabywca powinien dostarczyć do Autoryzowanego Punktu Serwisowego kasę wraz z ważną kartą gwarancyjną i ważną książką serwisową. Karta gwarancyjna pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych jest ważna tylko z oznaczoną datą sprzedaży, pieczęcią firmową i podpisem sprzedawcy oraz nabywcy.

W przypadku wykonania napraw lub interwencji Autoryzowanego Punktu Serwisowego nie zakwalifikowanych jako gwarancyjne, nabywca pokrywa koszty związane z naprawą i dojazdem.

Aktualnie obowiązujące Warunki Gwarancji znajdują się Karcie Gwarancyjnej dołączonej do urządzenia fiskalnego

Reklamacja i wymiana urządzeń

Nabywcy przysługuje prawo wymiany kasy na nową w przypadku gdy:

 • w okresie gwarancji wykonano 3 nieskuteczne naprawy tej samej usterki, oraz
 • trwałe usunięcie wady jest niemożliwe.

Rozpatrzenie reklamacji możliwe jest po dostarczeniu sprzedawcy następujących dokumentów:

 • ważnej karty gwarancyjnej,
 • kopii książki serwisowej z udokumentowanymi wpisami z przeprowadzonych napraw,
 • Protokołu Reklamacji.

Formularz Protokołu Reklamacji wydaje Autoryzowany Punkt Serwisowy.

Wymiana, o której mowa powyżej, może nastąpić po uprzednim zaakceptowaniu reklamacji przez producenta - POSNET POLSKA S.A.

Aktualnie obowiązujące Warunki Gwarancji znajdują się Karcie Gwarancyjnej dołączonej do urządzenia fiskalnego

Czego nie obejmuje gwarancja

Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych kasy, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za szkody wyrządzone nabywcy z winy umyślnej.

Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych, a w szczególności:

 • baterii i akumulatorów zasilających,
 • taśm barwiących,
 • rolek papieru paragonowego.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy nabywcy, zarówno zamierzonych jak i niezamierzonych, a w szczególności:

 • powstałych z winy niewłaściwej eksploatacji sprzętu,
 • powstałych w wyniku stosowania materiałów niezgodnych z zalecanymi przez producenta,
 • uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad (złamania, zalania itp.),
 • uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektromechanicznego oraz innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy nabywcy,
 • z gwarancji wyłączone są przypadki losowych uszkodzeń niezależnych od warunków eksploatacji (powódź, pożar, itp.).

Aktualnie obowiązujące Warunki Gwarancji znajdują się Karcie Gwarancyjnej dołączonej do urządzenia fiskalnego

Utrata gwarancji

Nabywca traci gwarancję w razie:

podjęcia próby samodzielnej konfiguracji lub rozbudowy zakupionego sprzętu,

naruszenia plomby nałożonej przez Producenta lub Autoryzowany Punkt Serwisowy na sprzęcie lub podzespołach wchodzących w jego skład,

wszelkich prób naprawy sprzętu przez osoby lub firmy nie posiadające autoryzacji producenta,

uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania niewłaściwej jakości rolek papieru paragonowego,

stosowania baterii, akumulatorów zasilających i zasilaczy innych, niż dostarczane wraz z kasą przez producenta,

nabywca zatwierdzi błędną datę przy wykonywaniu raportu dobowego,

uszkodzeń wynikłych z zanieczyszczenia mechanizmów drukarki w wyniku nasączania taśmy barwiącej tuszem, lub powstałych na skutek ich regeneracji.

Ponadto gwarancja wygasa w przypadku dokonania na wniosek nabywcy zmiany prowadzącego serwis kasy w ten sposób, że serwis kasy nie będzie mógł już być prowadzony przez Autoryzowany Punkt Serwisowy prowadzony przez sprzedawcę, z tym jednakże zastrzeżeniem, że gwarancja nie wygasa w przypadku gdyby zmiana podmiotu prowadzącego serwis kasy nastąpiła w związku z naruszeniem przez sprzedawcę zasad prowadzenia serwisu kas rejestrujących.

Aktualnie obowiązujące Warunki Gwarancji znajdują się Karcie Gwarancyjnej dołączonej do urządzenia fiskalnego

Obowiązki nabywcy

Nabywca zobowiązany jest do:

starannego przechowywania książki serwisowej w miejscu używania urządzenia przez cały okres eksploatacji i jej udostępnienia na każde wezwanie Urzędu Skarbowego oraz Autoryzowanego Punktu Serwisowego,

niezwłocznego zawiadomienia Urzędu Skarbowego i Autoryzowanego Punktu Serwisowego w przypadku utraty książki serwisowej,

zlecania właściwemu Autoryzowanemu Punktowi Serwisowemu wykonywania przeglądu kasy, co 24 miesięcy zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz.U.Nr 212, poz. 1338).

Aktualnie obowiązujące Warunki Gwarancji znajdują się Karcie Gwarancyjnej dołączonej do urządzenia fiskalnego

Warunki eksploatacji urządzeń fiskalnych
 • Zasilanie 230V +10% -10%, 50Hz.
 • Gniazdo zasilające sieci 230V/50Hz powinno zawierać bolec uziemiający.
 • Kasa powinna być zasilana przez urządzenie filtrujące napięcie z sieci energetycznej (np. UPS, listwa zasilająca).
 • Kasa powinna być eksploatowana w pomieszczeniach o temperaturze w zakresie od 0°C do +40°C, wilgotności względnej 40% - 80%.
 • Kasa nie powinna podlegać wibracjom, znajdować się w pobliżu silnych pól elektromagnetycznych oraz powinna być osłonięta przed nadmiernym nasłonecznieniem.
 • Kasa powinna być eksploatowana w pomieszczeniach o niewielkim stopniu zapylenia.
 • W pozostałych kwestiach związanych z warunkami eksploatacji kasy należy stosować się do postanowień instrukcji obsługi.

Przedłużenie gwarancji

Przedużenie gwarancji na pamięć fiskalną
 1. Nabywca Kasy ma możliwość przedłużania gwarancji na pamięć fiskalną, o kolejne 12 miesięczne okresy, przy czym łączna długość okresów gwarancyjnych na pamięć fiskalną kasy (uwzględniających standardowy okres gwarancyjny kasy) może maksymalnie wynosić 60 miesięcy od daty zakupu kasy przez nabywcę.
 2. Sprzedawca gwarantuje nabywcy kasy, w okresie przedłużonej gwarancji na pamięć fiskalną, bezpłatne usuwanie wad pamięci fiskalnej Kasy.
 3. Przedłużenie gwarancji następuje z chwilą upływu poprzedniego okresu gwarancyjnego. Warunkiem uzyskania przedłużenia gwarancji na pamięć fiskalną jest systematyczne dokonywanie przez nabywcę kasy przeglądów konserwacyjnych kasy w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym - co 24 miesiące, nie później niż na 12 miesięcy przed terminem następnego wymaganego przeglądu technicznego oraz systematycznego wykonywania przeglądów technicznych (co 24 miesiące).
 4. Poświadczeniem przedłużenia gwarancji na pamięć fiskalną będzie każdorazowo wydawana nabywcy „Licencja gwarancyjna na pamięć fiskalną”. Dokument ten będzie wydany przez Autoryzowany Punkt Serwisowy po wykonaniu przeglądu konserwacyjnego lub przeglądu technicznego, o ile nabywca spełniać będzie warunki uprawniające go do przedłużenia gwarancji.
 5. Pierwszy przegląd konserwacyjny powinien być zrealizowany przed zakończeniem podstawowego okresu gwarancji na kasę a każdy następny przegląd (techniczny lub konserwacyjny) przed upływem ważności aktualnej, przedłużonej gwarancji, poświadczonej „Licencją gwarancyjną na pamięć fiskalną”.
 6. Przeglądy konserwacyjne i techniczne wykonywane są przez Autoryzowany Punkt Serwisowy i są odpłatne na warunkach ustalonych pomiędzy Autoryzowanym punktem serwisowym a nabywcą.
 7. Warunkiem skorzystania z uprawnień z przedłużonej gwarancji na pamięć fiskalną jest posiadanie ważnej i oryginalnej „Licencji gwarancyjnej na pamięć fiskalną” oraz oryginału podpisanej karty gwarancyjnej.

Nabywca może realizować uprawnienia wynikające z gwarancji wyłącznie w autoryzowanym przez Producenta Kasy Punkcie Serwisowym. Naprawy mogą być realizowane tylko przez osoby posiadające, wydaną przez Producenta Kasy firmę POSNET POLSKA S.A. legitymację, upoważniającą do świadczenia usług serwisowych.

Aktualnie obowiązujące Warunki Gwarancji znajdują się Karcie Gwarancyjnej dołączonej do urządzenia fiskalnego

Realizacja napraw

Naprawy w punktach serwisowych

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne są realizowane przez Autoryzowanych Partnerów Posnet, którzy podpisali z Posnet Polska S.A. umowę handlową i posiadają stosowane uprawnienia.

Dane Autoryzowanego Przedstawiciela Serwisowego Posnet znajdują się w Książce Serwisowej urządzenia fiskalnego.

Pomoc techniczna

Pomoc techniczną dla użytkowników kas rejestrujących i autoryzowanych partnerów zapewnia Serwis Centralny, Oddziały Posnet oraz Autoryzowane Punkty Serwisowe Producenta.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Pytania ogólne

Na czym polega fiskalizacja kasy?

Fiskalizacja jest jednorazową i nieodwracalną operacją polegającą na trwałym zapisie numeru NIP podatnika w pamięci fiskalnej. Fiskalizacja powoduje przełączenie kasy w tryb fiskalny, w którym raporty dobowe, zawierające sprzedaż dzienną, zapisują się do pamięci fiskalnej. Fiskalizacji dokonuje uprawniony serwisant na wniosek użytkownika kasy. Przeprowadzoną fiskalizację należy w ciągu 7 dni zgłosić do właściwego dla podatnika Naczelnika Urzędu Skarbowego, w celu otrzymania numeru ewidencyjnego.

Gdzie znajdę instrukcje obsługi do kas Posnet?

Instrukcje obsługi do wszystkich modeli kas i drukarek fiskalnych dostępne są na stronie internetowej w dziale Do pobrania

Skąd mogę uzyskać kody autoryzacji?

Kody autoryzacji można otrzymać tylko od sprzedawcy kasy rejestrującej. W przypadku zmiany placówki serwisowej także od aktualnego serwisu urządzenia.

Co to jest i co obejmuje licencja gwarancyjna?

Licencja gwarancyjna jest dokumentem potwierdzający miejsce instalacji kasy rejestrującej oraz poświadczeniem wykonania czynności sprawdzających, upoważniających do przedłużonej gwarancji na pamięć fiskalną. Wydanie licencji należy zgłosić do placówki prowadzącej serwis kas. Warunki przedłużenia gwarancji na pamięć fiskalną opisano w karcie gwarancyjnej kasy w § 5 i6.

Jak wykonać kopię bezpieczeństwa danych z kopii elektronicznej?

Kopię danych można wykonać na dwa sposoby. Poprzez wyjęcie karty SD (IND - Informatyczny Nośnik Danych) i umieszczenie jej w czytniku komputera, a następnie wykorzystanie programu Archiwizator, Przy użyciu programu Archiwizer można zarchiwizować dane z karty SD umieszczonej w kasie lub drukarce fiskalnej. Program łączy się z urządzeniem i odczytuje dane bez potrzeby wyjmowania karty SD z kasy. Programy Archiwizator i Archiwizer dostępne są na płycie CD dołączonej do urządzenia oraz na stronie internetowej Posnet.

Przeglądy i naprawy serwisowe

Czy powinienem legitymować serwisanta przychodzącego na przegląd lub naprawę kasy?

Identyfikator wystawiony przez producenta serwisantowi kas jest ważny przez rok od daty jego wydania. Serwisant powinien legitymować się identyfikatorem, na którym umieszczona jest data ważności oraz typ urządzeń serwisowanych. Nabywca ma prawo skontrolować aktualność uprawnień nadanych serwisantowi dla firmy obsługującej, a w przypadku stwierdzenia ich wygaśnięcia ma możliwość dokonania zmiany placówki serwisowej.

Czy w przypadku awarii kasy muszę zaprzestać sprzedaży?

Jeżeli rozpoczęta została ewidencja sprzedaży w trybie fiskalnym, to nie można prowadzić handlu w trybie szkoleniowym (niefiskalnym). W przypadku awarii kasy głównej sprzedaż można prowadzić wyłącznie przy użyciu kasy rezerwowej wprowadzonej w tryb fiskalny, a w przypadku jej braku zaprzestać sprzedaży.

Co może być przyczyną, że wydruki z kasy są „blade” i prawie niewidoczne?

Przyczyny mogą być następujące: zła jakość papieru albo niewłaściwe przechowywanie rolek kontrolnych, rozładowany akumulator, zanieczyszczona lub uszkodzona głowica drukująca, uszkodzona płyta główna kasy. W takiej sytuacji najlepiej zwrócić się do autoryzowanego serwisu celem sprawdzenia działania kasy i usunięcia ewentualnych usterek.

Czy mam obowiązek wykonać przegląd technicznych kasy?

Tak i wymaga tego Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 (Dz. U. poz. 363) w sprawie kas rejestrujących. Częstotliwość dokonywania obowiązkowego przeglądu technicznego ustawodawca określił, że ma się on odbyć nie rzadziej niż co 2 lata.

Zgubiłem książkę serwisową kasy fiskalnej, co w takiej sytuacji należy zrobić?

O utracie książki serwisowej należy niezwłocznie powiadomić na piśmie naczelnika urzędu skarbowego, po czym wystąpić do producenta ze zgłoszeniem o wydanie duplikatu książki kasy.

Pobierz: Zgłoszenie wydanie duplikatu książki kasy v.4.zip 76,87 kB

Kto może dokonać wymiany modułu pamięci fiskalnej?

Wymiany pamięci fiskalnej w kasie rejestrującej może dokonać wyłącznie producent krajowy lub importer kas rejestrujących.

Czy będąc właścicielem urządzenia fiskalnego mogę je również sam serwisować?

W świetle obowiązujących przepisów nie można świadczyć usług serwisowych na rzecz urządzeń, których używa się w swojej działalności do rejestracji obrotu.

Co zrobić jeżeli dotychczasowy serwis nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub nienależycie je wypełnia?

W takiej sytuacji nabywca może wystąpić do producenta z wnioskiem o zmianę podmiotu prowadzącego serwis kas, w celu wydania stosownej decyzji. O dokonanej zmianie podatnik zawiadamia właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia jej dokonania. Stosowny wniosek dostępny jest na stronie Posnet, natomiast przepisy regulujące ten aspekt sprawy opisuje§14.1 rozporządzenie ministra finansów .z dnia 14 marca 2013 roku.

Gdzie mam się zgłosić w celu dokonania przeglądu technicznego lub naprawy kasy?

Należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem przypisanym do kasy rejestrującej i wpisanym do książki kasy.

Siedziba

Eurobit.pl Sp. z o.o.
83-110 Tczew
ul. Kubusia Puchatka 5/4
Nip: 5932594443
Regon: 221874529

Punkt Sprzedaży
Biuro Obsługi Klienta

Eurobit.pl Sp.z o.o.
83-110 Tczew
ul.Kasztanowa 2A/2
Biuro czynne: pon - pt: 8.00 - 16.00
Robert Paszek tel. mobile: 609539765
e-mail: biuro@eurobit.pl
eurobit.pl Firma wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000447819 Wartość kapitału zakładowego (wpłacony): 5000.00 zł